Algemene voorwaardenLees hier alles over onze voorwaarden

Algemene voorwaarden

Lees deze Algemene Voorwaarden en ons Privacy- en Cookiesbeleid zorgvuldig door voordat je onze website gaat gebruiken en voordat je goederen of diensten van een derde boekt via onze website. Wij raden je aan een kopie hiervan af te drukken voor toekomstig gebruik. Door gebruik te maken van onze website, bevestig je dat je deze Algemene Voorwaarden accepteert en dat je overeenkomt om eraan te voldoen, ongeacht of je ervoor kiest om je te registreren bij ons. Als je niet instemt met deze Algemene Voorwaarden, mag je onze website op geen enkele manier gebruiken.

1. Welkom op onze website, www.champ.nl ("website"). De website wordt geleverd door Champ B.V. (h.o.d.n.Champ), een bedrijf dat geregistreerd is in Nederland onder nummer 71843833; en
2. met statutaire zetel te Maliesingel 28A, 3581 BH Utrecht ("Champ", in het kort "ons", "wij" of "onze"). "Jij", “je” en "jouw" betekent jij als gebruiker van onze website.
3. De website heeft twee hoofdfuncties:
3.1 informatie verzamelen en een gecentraliseerd boekingspunt bieden voor geselecteerde leveranciers van goederen en diensten van derden die hun goederen en diensten via onze website willen aanbieden ("partners"); en
3.2 verstrekking van algemene informatie met betrekking tot sport.
4. We hebben de voorwaarden uiteengezet waaronder we je toegang geven tot onze website en alle producten of diensten die we aanbieden op onze website. Deze omvatten tevens de voorwaarden die gelden voor de wijze waarop we informatie over je zullen gebruiken en beschermen (ons Privacy- en Cookiesbeleid)
5. Houd er rekening mee dat de voorwaarden niet de relatie tussen Champ en onze partners beheersen. Indien je een partner bent, neem dan contact op voor de partnervoorwaarden.
6. Als je meedoet aan een prijscompetitie of andere promoties op de website, kunnen naast onze Algemene Voorwaarden en ons Privacy- en Cookiesbeleid ook afzonderlijke voorwaarden van toepassing zijn. In het geval van een strijdigheid tussen aanvullende voorwaarden en onze Algemene Voorwaarden en het Privacy- en Cookiesbeleid, zullen deze aanvullende voorwaarden prevaleren wat de strijdigheid betreft.
7. We kunnen onze Algemene Voorwaarden en het Privacy- en Cookiesbeleid van tijd tot tijd wijzigen, in welk geval up-to-date versies van die Algemene Voorwaarden en het Privacy- en Cookiesbeleid beschikbaar zijn via de website. Je dient deze Algemene Voorwaarden regelmatig te controleren om je ervan te verzekeren dat je instemt met eventuele wijzigingen. Je wordt geacht alle wijzigingen in de Algemene Voorwaarden en de Beleidsregels te hebben aanvaard nadat je in kennis bent gesteld van de wijzigingen op onze website en/of als je doorgaat met toegang zoeken tot of het gebruiken van de website, waar je de bijgewerkte Algemene Voorwaarden kunt bekijken.

Gebruiksvoorwaarden en cookiebeleid

Lees voordat je onze website gaat gebruiken deze Gebruiksvoorwaarden Website aandachtig door, voor zover ze van toepassing zijn op je gebruik van onze website. Wij raden je aan een kopie hiervan af te drukken voor toekomstig gebruik. Deze Gebruiksvoorwaarden Website verwijzen naar de volgende aanvullende voorwaarden die ook van toepassing zijn op je gebruik van onze website zoals ons Privacy- en Cookiesbeleid.
Door onze website te gebruiken, bevestig je dat je deze Gebruiksvoorwaarden Website accepteert en dat je overeenkomt om eraan te voldoen. Als je het niet eens bent met deze Gebruiksvoorwaarden Website, mag je geen gebruik maken van onze website.
NB: deze Gebruiksvoorwaarden Website hebben uitsluitend betrekking op je gebruik van onze website. Ze zijn NIET van toepassing op de goederen en diensten van derden die op onze website of de mobiele applicatie van onze klant kunnen worden geboekt.
De frase 'Voorwaarden en Beleid' in deze Gebruiksvoorwaarden Website verwijst naar alle volgende beleidspunten: ons Privacy- en Cookiesbeleid, onze Voorwaarden User Generated Content, deze Gebruiksvoorwaarden Website en Algemene Voorwaarden.1. Gebruik van de website

1.1 In deze Gebruiksvoorwaarden Website wordt uiteengezet hoe je onze website kunt gebruiken. Door je toegang te verschaffen tot de website ga je akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. Deze Gebruiksvoorwaarden Website zijn van toepassing op elke methode die je hebt gebruikt om toegang te krijgen tot de website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het internet, digitale televisie en mobiele telefoon.
1.2 Indien je niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden Website, dien je geen gebruik te maken van de website. Je dient alle Gebruiksvoorwaarden Website te lezen voordat je de website gebruikt.

2. Toegang tot onze websites

2.1 Toegang tot onze website is toegestaan op tijdelijke basis. Wij behouden ons het recht voor om onze website (en producten of diensten die daarop worden aangeboden) zonder voorafgaande kennisgeving te laten vervallen of te wijzigen. We zijn niet aansprakelijk indien onze website, of een deel ervan, om enigerlei reden niet beschikbaar is op enig moment of gedurende een bepaalde periode.
2.2 We werken onze website van tijd tot tijd bij en kunnen dus zonder kennisgeving aan jou de content wijzigen. We behouden ons het recht voor de website (of een deel ervan) te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te laten vervallen, te wijzigen of op te schorten.
2.3 Materialen en informatie die op onze website zijn gepost, zijn niet bedoeld als advies en dienen niet als zodanig te worden opgevat. Alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid die ontstaat doordat deze informatie wel als zodanig is opgevat, wijzen we derhalve af voor zover toegestaan door alle toepasselijke wetten.
2.4 Je bent verantwoordelijk voor alle regelingen die nodig zijn om toegang te krijgen tot, en het bekijken van, deze website, en je dient ervoor te zorgen dat je up-to-date anti-virussoftware hebt op een apparaat van waaruit je je toegang verschaft tot onze website.
2.5 Het is jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle personen die zich via jouw internetverbinding toegang verschaffen tot onze website op de hoogte zijn van deze Gebruiksvoorwaarden Website.
2.6 Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om toegang tot onze website te weigeren en/of een order te weigeren in het geval dat een kredietcontrole of een controle voor het voorkomen van fraude een negatief resultaat oplevert of wanneer we redelijkerwijs het vermoeden hebben van fraude of witwassen van geld door jou of iemand die je account gebruikt.


3. Beveiliging wachtwoord en account

3.1 Je bent verantwoordelijk voor de veiligheid en beveiliging van je wachtwoord en inloggegevens. Om je te helpen beschermen tegen onbevoegde toegang tot je account krijg je het advies om je gebruikersna(a)m(en) en wachtwoord(en) veilig en beveiligd te bewaren. Zorg ervoor dat je wachtwoord geen wachtwoord is dat je eerder hebt gebruikt, dat het uit acht tekens of meer bestaat en, idealiter, een wachtwoord is dat je niet voor andere sites gebruikt. We raden je aan je gebruikersna(a)m(en) en wachtwoord(en) aan niemand bekend te maken. We raden ook aan dat je je afmeldt bij je account aan het eind van elke sessie. Je kunt in aanvulling hierop ook je browservenster sluiten als je klaar bent met je sessie, vooral als je een computer deelt met iemand anders of als je gebruik maakt van een computer in een openbare ruimte.
3.2 Indien je vermoedt dat er onbevoegde toegang is verkregen tot je account, dien je ons onmiddellijk op de hoogte te stellen door contact op te nemen met hello@champ.nl. We zullen elke vermeende ongeoorloofde account-activiteit onderzoeken. Onverminderd alle andere voorwaarden met betrekking tot ons recht om toegang tot je account uit te schakelen of te blokkeren, behouden wij ons het recht voor om te allen tijde je account uit te schakelen of te blokkeren wanneer het vermoeden bestaat dat onbevoegden toegang hebben verkregen tot je account.

4. Misbruik van onze website

4.1 Je mag geen misbruik maken van onze website door:
4.1.1 het opzettelijk uitvoeren van virussen, trojans, wormen, logic bombs, tijdbommen, keystroke loggers, spyware, adware of andere materialen, programma's of codes die de werking van computersoftware of hardware nadelig beïnvloeden (of voor dat doel zijn ontwikkeld); en/of
4.1.2 het verkrijgen of proberen te verkrijgen van onbevoegde toegang tot de server waarop onze website is opgeslagen of een server, computer of database die verbonden is met onze website; en/of
4.1.3 het aanvallen van onze website via een denial-of-service- of een gedistribueerde denial-of-service-aanval.

4.2 Het is niet toegestaan als wederverkoper of tussenpartij activiteiten aan te bieden op de website.
4.3 Schending van deze bepaling kan een strafbaar feit vormen onder de Computer Misuse Act 1990. Al dit soort schendingen zullen we aan de betreffende wetshandhavingsinstanties melden en we zullen meewerken met deze instanties door je identiteit aan hen bekend te maken. In het geval van een dergelijke schending zal je recht om onze website te gebruiken onmiddellijk vervallen.


5. Gebruikers

5.1 Indien je 18 jaar of ouder bent, kun je een account aanmaken en een geregistreerde gebruiker van de website ("gebruiker") worden.
5.2 Als gebruiker kun je toegang hebben tot aanvullende producten of diensten en/of functionaliteit, bijvoorbeeld de mogelijkheid om een account aan te maken, contact-informatie op te slaan, user generated content (“UGC”) te posten op de website en kun je informatie krijgen over promoties en speciale aanbiedingen die beperkt zijn tot gebruikers, indien van toepassing.
5.3 Alle persoonlijke informatie die je aan ons verstrekt tijdens je aanmelding als gebruiker of na aanmelding zal worden bewaard en gebruikt in overeenstemming met een van jou verkregen toestemming en de voorwaarden van ons Privacy- en Cookiesbeleid.
5.4 We hebben ook te allen tijde het recht om een door jou gekozen of door ons toegewezen gebruikers-identificatiecode of wachtwoord uit te schakelen wanneer je er naar ons redelijk oordeel niet in slaagt om te voldoen aan de bepalingen van een van onze voorwaarden zoals beschreven in onze ‘Voorwaarden en Beleid’. Indien je weet of vermoedt dat iemand anders dan jij je gebruikersnaam of wachtwoord kent, dien je ons onmiddellijk op de hoogte te stellen via hello@champ.nl.

6. Het posten van UGC

6.1 Indien en wanneer de functionaliteit van de website dit toestaat, kunnen gebruikers of andere bezoekers aan de website die inloggen op een social media-account via een widget of interface die op of buiten de website beschikbaar is, UGC posten op de website.
6.2 Alle geposte UGC zal worden toegeschreven aan de gebruikersnaam die jij verstrekt of de gebruikersnaam van de social media-account waarmee je inlogt, maar we zullen je e-mailadres niet publiceren op de website.
6.3 We behouden ons het recht om te weigeren UGC te publiceren (of zonder voorafgaande kennisgeving eerder gepubliceerde UGC te verwijderen) als deze niet voldoet aan onze Voorwaarden User Generated Content. We zijn niet aansprakelijk voor enige verliezen of schades die voortvloeien uit een dergelijke beslissing om publicatie van UGC te weigeren (of eerder gepubliceerde UGC te verwijderen).
6.4 We behouden ons tevens het recht voor om de gebruikersaccounts te sluiten en/of het bepaalde gebruikers onmogelijk te maken om UGC te posten op de website indien zij aanhoudend en/of in ernstige mate de Voorwaarden User Generated Content schenden.
6.5 Gezichtspunten en meningen die in UGC worden geuit door gebruikers of andere leden van het publiek behoren toe aan de indiener van de UGC, niet die van Champ, en we accepteren geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van dergelijke UGC.
6.6 Indien je echter bepaalde UGC op de website op enigerlei wijze aanstootgevend, obsceen, lasterlijk, racistisch, schadelijk, onjuist, onwettig, illegaal of misleidend vindt, verzoeken we je om dit aan ons te melden door ons te e-mailen op hello@champ.nl met als onderwerp "Ongewenste Content". Na ontvangst van je klacht kunnen we de UGC waarover geklaagd is verwijderen of de toegang ertoe blokkeren.

7. Intellectueel eigendom

7.1 Je mag één kopie van deze website en alle informatie, afbeeldingen en andere content (met uitzondering van UGC) weergegeven op de website ("materialen") openen, bekijken en afdrukken in strikte overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden Website.
7.2 De website en de materialen mag je alleen bekijken, uitprinten, gebruiken en noemen, en je mag er alleen uit citeren, voor je eigen persoonlijke, niet-commerciële gebruik en op voorwaarde dat je Champ op de juiste wijze vermeldt als bron.
7.3 Niets in bovenstaande licentie schaadt of beperkt morele rechten van auteurs met betrekking tot de materialen.
7.4 Alle intellectuele eigendomsrechten in en op de website en de materialen behouden we ons uitdrukkelijk voor en je gebruik van de website en de materialen is onderworpen aan de volgende beperkingen. Het is je niet toegestaan om:
7.4.1 vermeldingen van auteursrecht of andere eigendomsrechten op of in de materialen te verwijderen; en/of
7.4.2 materialen van de website zodanig te gebruiken dat op enigerlei wijze inbreuk zou worden gemaakt op auteursrechten, intellectuele eigendomsrechten of eigendomsrechten van ons of derden; en/of
7.4.3 een geautomatiseerd systeem of software te gebruiken of door anderen te laten gebruiken om content of gegevens van deze website ("screen scraping") te bemachtigen, behoudens in gevallen waarin jij of een toepasselijke derde rechtstreeks met ons een schriftelijke licentieovereenkomst hebt/heeft gesloten die een dergelijke activiteit uitdrukkelijk toestaat; en/of
7.4.4 deze website en/of de materialen voor enig commercieel doel te reproduceren, wijzigen, weergeven, uitvoeren, publiceren, distribueren, verspreiden, uit te zenden, framen (of een andere browser of 'randomgeving' te gebruiken), te communiceren aan het publiek of te verstrekken aan enige derde, of te exploiteren, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming door middel van een licentieovereenkomst.


8. Handelsmerken

8.1 We behouden ons nadrukkelijk alle rechten voor in en op de domeinnaam www.champ.nl en alle aanverwante domeinen en subdomeinen, de naam "Champ", ons logo, dienstmerken, handelsnamen en/of handelsmerken. Andere handelsmerken, producten en bedrijfsnamen die vermeld worden op de website, kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars of licentiegevers en de rechten op deze merken zijn voorbehouden aan hun respectieve eigenaars of licentiegevers.


9. Linken naar onze website

9.1 Je mag voor niet-commerciële doeleinden linken naar elke pagina van de website, mits je dit doet op een manier die eerlijk en rechtmatig is en onze reputatie niet schaadt of er niet ongerechtvaardigd van profiteert. Voor alle duidelijkheid, de koppelende site mag geen materiaal voor volwassenen of illegaal materiaal bevatten of enig materiaal dat beledigend, intimiderend of anderszins verwerpelijk is.

9.2 Je mag niet zodanig linken naar onze website dat de suggestie wordt gewekt van enige vorm van associatie, goedkeuring of ondersteuning van onze kant terwijl die er niet is. Je mag advertenties, een vermelding van auteursrecht of andere op de website gepubliceerde informatie niet verwijderen of door middel van framing of anderszins onzichtbaar maken.

9.3 Onze website mag niet worden geframed of worden onderworpen aan een andere browser of randomgeving op een andere site.

9.4 Indien je voor commerciële doeleinden of een ander doel dat hierboven niet is vermeld, wenst te linken naar onze website, of als je graag een partner wilt worden, neem dan contact op met hello@champ.nl.

9.5 We behouden ons het recht voor om toestemming om te linken te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken.

10. Privacy, persoonsgegevens en cookies

10.1 De privacy van je persoonsgegevens is belangrijk voor ons. Zie ons Privacy- en Cookiesbeleid voor meer informatie over hoe wij je persoonsgegevens zullen verwerken, waar deze aan ons worden verstrekt, en hoe we cookies gebruiken.

<script id="CookieDeclaration" src="https://consent.cookiebot.com/a06bbbdd-b992-4904-8176-3ac24daafe6e/cd.js" type="text/javascript" async></script>


11. Content van derden en websites van derden

11.1 Onze website kan advertenties bevatten die door derden zijn ingediend. Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud van hun advertenties en dienen zelf te waarborgen dat ze voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving. We nemen geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van advertenties van derden.

11.2 Onze website en/of de materialen kunnen links naar websites van derden (met inbegrip van die van onze partners) bevatten. Indien je besluit een site van een derde te bezoeken, dan doe je dat op eigen risico. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk, direct noch indirect voor de content, juistheid of meningen die op dergelijke websites worden geuit of de kwaliteit van de goederen of diensten die beschikbaar zijn via of op dergelijke websites. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt verklaard, impliceren links niet dat wij of onze website verbonden of geassocieerd zijn met dergelijke sites.

11.3 Onze communicatie met jou kan informatie bevatten die afkomstig is van websites van derden. Materiaal van een site van een derde zal als zodanig worden gemarkeerd en er kan zijn voorzien in een link naar de website van de bron. We aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enig materiaal dat geleverd is door, of aanwezig is op, een website van een derde waarvan een link is opgenomen in onze communicatie met jou, of enig gebruik van persoonsgegevens door een dergelijke derde.

11.4 Opname van een link in onze communicatie met jou betekent niet dat wij de gelinkte site goedkeuren. Als je besluit om gekoppelde websites van derden te bezoeken, doe je dit op eigen risico.

11.5 Houd er rekening mee dat wanneer je een link gebruikt om van onze website naar een andere website te gaan, onze ‘Voorwaarden en Beleid’ (inclusief ons Privacy- en Cookiesbeleid) niet langer van toepassing zijn. Browsen en interactie op iedere andere website, met inbegrip van websites die gelinkt zijn aan de onze, is onderworpen aan de voorwaarden en het beleid van die website. Lees de voorwaarden en het beleid voordat je verder gaat.

12. Voorwaarden betaalplatform

1. Een bedrijf registreren op Champ is gratis.

2. Sportaanbieders betalen 20% commissie over elke boeking die via Champ bij hen wordt gemaakt.

13. Voorwaarden campagnes

1. Indien een bedrijf deelneemt aan een campagne, kunnen er campagnevoorwaarden van kracht zijn. Bekijk de campagnepagina van de betreffende campagna om de voorwaarden te bekijken.
14. Onze aansprakelijkheid

14.1 Alle garanties, voorwaarden en verklaringen die anders stilzwijgend uit de wet voortvloeien met betrekking tot deze website, sluiten wij voor zover wettelijk toegestaan uit en wijzen wij af. We verklaren en garanderen in het bijzonder niet dat de website foutloos, vrij van virussen of andere schadelijke componenten is, of dat defecten zullen worden gecorrigeerd. Je dient je eigen voorzorgsmaatregelen te treffen wat dit betreft. Voor zover wettelijk toegestaan zijn wij in geen enkel geval aansprakelijk voor enig verlies of enige schade veroorzaakt door een distributed denial-of-service-aanval, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat je computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of ander beschermd materiaal kan infecteren door je gebruik van onze website.

14.2 Wij aanvaarden voor zover wettelijk toegestaan geen aansprakelijkheid voor enig verzuim om de website te onderhouden en/of materialen te leveren of tijdig te leveren.

14.3 Houd er rekening mee dat onze website uitsluitend voor particulier gebruik en privégebruik is bedoeld en je overeenkomt om onze website niet te gebruiken voor commerciële of zakelijke doeleinden, tenzij we je als partner hebben goedgekeurd.

14.4 We aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de volgende soorten verlies, zelfs als het verlies te verwachten is: verlies van inkomsten of omzet, verlies van zaken, winstderving, verlies van verwachte besparingen, verlies van gegevens of verspilling van management van kantoortijd.

14.5 De materialen kunnen onnauwkeurigheden en typografische fouten bevatten. We garanderen niet de juistheid of volledigheid van de materialen.

14.6 We zijn niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van je handelen of nalaten op basis van de materialen die beschikbaar zijn op deze website. Echter, niets in deze Gebruiksvoorwaarden Website zal invloed hebben op je wettelijke rechten, en niets in deze Gebruiksvoorwaarden Website zal onze aansprakelijkheid uitsluiten voor overlijden of persoonlijk letsel ontstaan door nalatigheid, fraude of een frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken en/of iets anders dat niet kan worden uitgesloten of beperkt door ons naar Nederlands recht.


15. Disclaimer

15.1 Alle informatie verstrekt in onze ‘Voorwaarden en Beleid’ is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. De informatie wordt verstrekt door www.champ.nl en hoewel wij er constant naar streven om de informatie zo correct en up-to-date mogelijk te houden, verstrekken wij geen verklaringen en geven wij geen garanties, uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid van de informatie, producten, services of afbeeldingen op www.champ.nl. Jouw gebruik van de informatie, producten en/of diensten moeten gebaseerd zijn op jouw eigen inschatting. Raadpleeg een geschikte professional voor passend advies gericht op jouw situatie. Het vertrouwen dat je in onze informatie stelt, is strikt op eigen risico.

15.2 Alle informatie is geenszins een alternatief voor medisch advies van jouw dokter of andere professionele zorgverlener. Raadpleeg jouw huisarts of zorgverlener wanneer je medisch advies nodig hebt.

15.3 Via deze website kun je worden doorgelinkt naar andere websites die niet onder de controle van www.champ.nl staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor deze verwezen websites en hebben derhalve geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van deze sites. Het gebruik van links impliceert niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling of goedkeuring van de uitingen op de gelinkte websites.

15.4 In geen geval kunnen wij aansprakelijk worden gesteld voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale en consequentiële schade of welke schade dan ook, voortkomend uit, of dat in verband wordt gebracht, met iedere vorm van
informatie, producten, services of de inhoud van www.champ.nl.


16. Landen die bediend worden

16.1 Deze website is uitsluitend bedoeld voor gebruikers in Nederland. Hoewel toegang van buiten Nederland mogelijk is, is deze website niet bedoeld voor een dergelijk gebruik en dergelijke gebruikers verschaffen zich op eigen risico toegang tot de website.


17. Wijzigingen in onze Gebruiksvoorwaarden website

17.1 We kunnen deze Gebruiksvoorwaarden Website van tijd tot tijd wijzigen, in welk geval een up-to-date versie beschikbaar zal zijn via de website. Je dient deze Gebruiksvoorwaarden Website regelmatig te controleren om te controleren of je instemt met eventuele wijzigingen. Je wordt geacht alle wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden Website te hebben aanvaard nadat je in kennis bent gesteld van de wijzigingen op onze website als je doorgaat met toegang zoeken tot of het gebruiken van de website, waar je de bijgewerkte Gebruiksvoorwaarden kunt bekijken.


18. Bevoegdheid en toepasselijk recht

18.1 De Nederlandse rechtbanken hebben de niet-exclusieve bevoegdheid met betrekking tot elke vordering die voortvloeit uit of verband houdt met een bezoek aan deze website. Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.


19. Neem contact met ons op

19.1 Als je je zorgen maakt of vragen hebt over materiaal dat op onze website verschijnt of als je vragen hebt over je gebruik van deze website of deze Gebruiksvoorwaarden kun je e-mailen naar hello@champ.nl. Ons postadres voor correspondentie is Champ B.V., Nijverheidsweg 16-C, 3534 AM Utrecht.Privacy & Cookiebeleid

1. Inleiding

Dit Privacy- en Cookiesbeleid ("privacybeleid") heeft betrekking op gegevens gebruikt op de hieronder beschreven omgeving (“het platform”): www.champ.nl ("de website") en daaraan gekoppelde c.q. verbonden diensten.

De verantwoordelijke voor jouw informatie is Champ B.V. met vestigingsadres: Nijverheidsweg 16-C, 3534 AM Utrecht, Nederland ("Champ" of "wij"). Je kunt ons een bericht sturen op het voorgenoemde adres of ons e-mailen op: hello@champ.nl.

Wij streven ernaar de privacy van onze gebruikers en klanten te beschermen. Dit privacybeleid is bedoeld om je te informeren over hoe wij informatie verzamelen en gebruiken die jou zou kunnen identificeren, zoals je naam, e-mailadres, adres, andere contactgegevens of online identifiers, andere informatie die je ons verstrekt bij het gebruik van het platform ("persoonsgegevens") alsook de door ons gebruikte cookies. Neem de tijd om dit privacybeleid zorgvuldig door te nemen.

2. Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wanneer je ons platform bezoekt en/of gebruikt of contact met ons opneemt, kunnen wij de volgende informatie verzamelen:
• persoonsgegevens die je met ons wilt delen wanneer je je registreert voor een account, je abonneert op e-mails, nieuwsbrieven en meldingen en die je ons verstrekt wanneer je onze diensten gebruikt, inclusief informatie die is ingevoerd op ons platform en die is opgenomen in jouw opmerkingen, beoordelingen of antwoorden op onze enquêtes. Tijdens het maken van een boeking of het indienen van beoordelingen, kun je ons vrijwillig gevoelige persoonsgegevens verstrekken indien relevant voor de dienst die je aanvraagt of overweegt (bijvoorbeeld met betrekking tot jouw gezondheid of etniciteit).
• Wanneer je gebruikmaakt van onze online betalingsfaciliteiten, kunnen wij jouw credit- en betaalkaartgegevens (via onszelf of een door ons aangestelde betalingsverwerker) versleuteld opslaan en verwerken.
• Als je ervoor kiest om met ons te communiceren (bijvoorbeeld via het platform, e-mail, telefoon, sms of sociale media), zullen we vastleggen dat je contact met ons hebt opgenomen en mogelijk de inhoud van jouw communicatie bewaren, samen met jouw contactgegevens en onze antwoorden.
• Informatie over jouw bezoeken aan en gebruik van het platform, zoals informatie over het apparaat en de browser die je gebruikt, jouw IP-adres en locatie, jouw identificatie voor adverteerders (IDFA), de datum en tijd van jouw bezoek, de duur van jouw bezoek, jouw bronsite en jouw interacties op het platform, inclusief de teams, sportaanbieders en sportactiviteiten waarin je geïnteresseerd bent. Houd er rekening mee dat we deze informatie kunnen koppelen aan jouw Champ-account. Raadpleeg het cookies-hoofdstuk van dit privacybeleid voor meer informatie over de doeleinden waarvoor we deze informatie verzamelen en gebruiken.


3. Bescherming van jouw persoonsgegevens

De overdracht van informatie via internet is niet altijd veilig. Hoewel we ons best zullen doen om jouw persoonsgegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van jouw gegevens die naar ons platform worden verzonden niet garanderen. Iedere overdracht is op jouw eigen risico. Zodra we jouw persoonsgegevens hebben ontvangen, passen we strikte procedures en beveiligingsfuncties toe met betrekking tot die gegevens.

4. Hoe gebruiken we jouw persoonsgegevens?

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
In het algemeen gebruiken we persoonsgegevens om je de diensten en producten te bieden die je aanvraagt, de betaling te verwerken, klantenservice te verlenen, inhoud en advertenties te leveren waarvan wij denken dat ze je mogelijk interesseren, voor klantonderzoek, om je marketing- en promotionele e-mails te versturen en om je op de hoogte te houden van belangrijke wijzigingen in ons platform.


Wij gebruiken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om een overeenkomst te sluiten, of maatregelen te nemen in het kader van een overeenkomst alsmede om de overeenkomst naar behoren te laten uitvoeren. Dit is van toepassing wanneer je een dienst aanvraagt via Champ en dus ook wanneer de uitvoering van de overeenkomst(en) door derden plaatsvindt. Dit omvat:
 • Je via e-mail, sms en pushberichten informatie over jouw gevraagde diensten (zoals afspraakherinneringen) toesturen;
 • Jouw boekingen faciliteren en betalingen ontvangen;
 • Op jouw vragen en opmerkingen reageren;
 • Het beheer van jouw account.
 • Zoals vereist door Champ om zaken te doen en onze gerechtvaardigde belangen na te streven en na te komen, met name:
 • Om ons platform en onze systemen te beveiligen en om fraude, beveiligingsincidenten en andere misdrijven te voorkomen;
 • Om na te gaan of onze algemene voorwaarden worden nageleefd en om onze rechtspositie te bepalen, uit te oefenen of te verdedigen;
 • Om je op de hoogte te houden van relevante nieuwe Champ-diensten en speciale aanbiedingen, bijvoorbeeld via e-mail en het weergeven van advertenties op websites van derden, zoals Facebook;
 • Om marketingmeldingen en advertenties voor je op maat te maken en te personaliseren op basis van de informatie die je verstrekt en jouw gebruik van ons platform, producten en diensten en andere websites (zie het cookies-hoofdstuk van dit privacybeleid voor meer informatie);
 • Om ons te helpen bij het monitoren, verbeteren en beschermen van ons platform, onze producten en diensten, en om ons platform, producten, diensten (en die van onze partners) voor je te personaliseren op basis van de informatie die je verstrekt en jouw gebruik van ons platform, producten en diensten en andere websites (zie het Cookies-hoofdstuk van dit privacybeleid voor meer informatie);
 • Voor het onderzoeken van, en het reageren op vragen of klachten ontvangen van jou of van anderen, over ons platform of onze producten of diensten;
 • Om intern onderzoek en analyses uit te voeren, zodat we kunnen zien hoe ons platform en ons bedrijf presteert, en hoe onze producten en diensten worden gebruikt;
 • Om marktonderzoek en consumentenenquêtes uit te voeren;;
 • Om beoordelingen van producten of diensten aangeboden door onze partners te verzamelen en te publiceren, en deze te gebruiken voor reclamecampagnes
 • Om sollicitaties voor een functie bij Champ te verwerken die via de website zijn ingediend, inclusief het controleren van referenties. Informatie die je verstrekt, wordt gedurende een periode van 4 weken bewaard (wanneer je niet akkoord gaat met het langer bewaren van deze informatie) en kan worden geraadpleegd in het geval je in de toekomst solliciteert bij Champ.


5. Waar je ons toestemming voor geeft

 • Om je op de hoogte te houden van relevante nieuwe Champ-diensten en speciale aanbiedingen, bijvoorbeeld via e-mail en het weergeven van advertenties op websites van derden, zoals Facebook (waar toestemming vereist is).
 • Om de overeenkomst met jou naar behoren te kunnen (laten) uitvoeren.
 • Om de diensten die door derden via ons worden aangeboden naar behoren te kunnen (laten) uitvoeren.
 • Om je informatie te sturen over sportactiviteiten per e-mail en als pushmeldingen via de app.
 • Om jouw persoonsgegevens door te geven aan onze partners om hen in staat te stellen je informatie over hun activiteiten te sturen, ten behoeve van het juist uitvoeren van de overeenkomst .
 • Om cookies te plaatsen en soortgelijke technologieën te gebruiken in overeenstemming met het cookies-hoofdstuk van dit privacybeleid en de informatie die je wordt verstrekt wanneer deze technologieën worden gebruikt.
 • Om klant communicatie te gebruiken voor trainings-, registratie- en kwaliteitscontrole-doeleinden. Als je ons support-team belt en je instemming verleent dat je je niet wenst af te melden, dan kan je telefoongesprek worden opgenomen. Er zal je worden verteld wanneer er een dergelijke gespreksopname wordt gemaakt en je krijgt de mogelijkheid om je af te melden voor gespreksopnames, indien je dit wenst.
 • Om informatie die je verstrekte ten behoeve van sollicitaties voor een functie bij Champ te houden, inclusief het controleren van referenties. Informatie die je verstrekt wordt gedurende een periode van 12 maanden bewaard en kan worden geraadpleegd in het geval je in de toekomst solliciteert bij Champ.
 • In andere gevallen waarbij we je om toestemming vragen, zullen we de gegevens gebruiken voor het dan aangegeven doel.


6. Intrekken van toestemming of anderszins bezwaar maken tegen direct marketing

Waar we ook afhankelijk zijn van jouw toestemming, je kunt die toestemming altijd intrekken, hoewel we andere juridische redenen hebben om jouw gegevens te verwerken voor andere doeleinden, zoals die hierboven zijn beschreven. In sommige gevallen kunnen wij je directe marketing sturen zonder jouw toestemming, in gevallen waarin onze legitieme belangen de overhand hebben. Je hebt op elk moment het absolute recht om je af te melden voor direct marketing. Je kunt dit doen door de instructies in het bericht te volgen waar dit een elektronisch bericht is, of door contact met ons op te nemen met behulp van de onderstaande gegevens.
• Als je je wilt afmelden voor het ontvangen van berichten die Champ je toestuurt, kun je dit doen door te klikken op de knop 'afmelden' onder aan de e-mailberichten die we je sturen of door contact met ons op te nemen via hello@champ.nl. In het geval van e-mailmarketing moet je 48 kantooruren wachten ​​voordat jouw e-mailadres uit ons systeem wordt verwijderd.
• Als je je wilt afmelden voor het ontvangen van berichten die worden verzonden door partners en andere derden, neem je rechtstreeks contact op met de partner of de derde partij. In het geval van onze partners, zullen we graag doen wat we kunnen om je te helpen als je onze hulp nodig hebt.


7. Persoonsgegevens delen met derde partijen

We nemen de beveiliging en de verwerking van jouw persoonsgegevens zeer serieus en we zullen jouw persoonsgegevens onder geen enkele voorwaarde verkopen.

We kunnen jouw persoonsgegevens echter wel met geselecteerde derden delen, in de volgende situaties:
• Als je een boeking maakt of anderszins in contact komt met Champ via een website of app die namens een derde partij wordt aangeboden, dan zullen jouw contactgegevens en details van jouw boeking worden doorgegeven aan de relevante derde partij zodat zij in staat zijn de overeenkomst naar behoren na te komen. Als je een derde partij de relevante toestemmingen geeft, kunnen zij je ook marketingcommunicaties sturen.
• Aan externe serviceproviders die namens ons taken uitvoeren met betrekking tot het platform of anderszins in verband met het aanbieden van Champ-diensten (bijvoorbeeld het verwerken van creditcardbetalingen, websitehosting, het uitvoeren van enquêtes en marktonderzoek, het leveren van sociale media-analyse, het bieden van e-mailservices voor marketing, hulpmiddelen voor gegevensanalyse en voor het beheer van communicatie met klantdiensten).
• Aan onze partners waarmee je diensten boekt via onze website of apps, waar wij optreden als een commerciële boekingsagent of rechtstreeks bij de partner via ons partnerplatform of widgets, waar wij uitsluitend optreden als een technologieprovider. Jouw informatie wordt gedeeld met partners: om boekingen te vergemakkelijken en zodat, indien nodig, contact kan worden gemaakt voorafgaand aan jouw afspraak alsmede om de overeenkomst naar behoren uit te (laten) voeren;
- Als je je hebt aangemeld voor het ontvangen van marketingmails van partners waarbij je boekt, kunnen deze e-mails naar je worden verzonden met nieuws en speciale aanbiedingen; en
- Zij kunnen de diensten die zij aanbieden aan hun klanten en bedrijfsactiviteiten verbeteren door statistische gegevens over klanten te verstrekken, zowel op geaggregeerde basis als op individueel niveau.
- Aan merken van derden waarmee we samenwerken aan producten, diensten, wedstrijden en campagnes.
- Aan externe salessoftwareproviders die door onze partners worden gebruikt om ervoor te zorgen dat deze software-oplossingen van derden realtime beschikbaarheid van klanten kunnen weergeven.
- Aan mediabureaus en advertentiepartners om gerichte marketingcampagnes uit te voeren (zie het cookies-hoofdstuk van dit privacybeleid voor meer informatie over online reclamepraktijken).
- Aan andere derden, met het doel onze activiteiten te vereenvoudigen en onze producten, inhoud, diensten of reclame te verbeteren, waaronder, bijvoorbeeld, het verzenden van e-mailcommunicatie of het publiceren van recensies van de producten en diensten van ons of onze partners.
- Als we een bedrijf of activa kopen, verkopen of overdragen, wij insolvent of failliet raken of onder curatele worden gesteld. Als dit gebeurt, moeten we mogelijk jouw persoonsgegevens bekendmaken aan de verkoper of koper van dergelijke bedrijven of activa, al naargelang het geval.
- Als we verplicht zijn om jouw persoonsgegevens vrij te geven of te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om onze algemene voorwaarden en andere overeenkomsten af te dwingen of toe te passen of de rechten, eigendommen of veiligheid van onze klanten of anderen te beschermen. Dit omvat het uitwisselen van informatie met andere bedrijven en organisaties voor fraudebescherming en kredietrisicovermindering.
- Aan overheidsinstanties en aan andere derde partijen, zoals vereist of toegestaan door de wet, waaronder in reactie op rechterlijke bevelen. We kunnen ook gebruikersinformatie vrijgeven wanneer we reden hebben om te geloven dat iemand schade toebrengt aan, of inbreuk maakt op onze rechten of eigendommen, andere gebruikers van ons platform of iemand anders die schade zouden kunnen ondervinden van dergelijke activiteiten.


8. Je rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens

Met betrekking tot de persoonsgegevens die we over je bewaren, heb je mogelijk het recht om ons om het volgende te vragen:
• Een kopie van jouw persoonsgegevens.
• Om jouw persoonsgegevens te corrigeren, verwijderen of de verwerking ervan te beperken.
• Om persoonsgegevens te verkrijgen die je aan ons verstrekt voor een contract of met jouw toestemming in een gestructureerde, machinaal leesbare vorm en om ons te vragen deze informatie over te dragen aan een andere organisatie.
• Om in sommige omstandigheden bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (met name als we de gegevens niet hoeven te verwerken om te voldoen aan een contractuele of andere wettelijke vereiste, of als we de gegevens gebruiken voor direct marketing).

Je rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens zijn in sommige situaties beperkt. Als het voldoen aan jouw verzoek bijvoorbeeld persoonsgegevens over een andere persoon zou onthullen, of als we een wettelijke vereiste of een dwingende legitieme reden daartoe hebben, kunnen we doorgaan met het verwerken van persoonsgegevens die je ons hebt gevraagd te verwijderen.

Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen als je vindt dat jouw persoonsgegevens verkeerd zijn gebruikt. We moedigen je aan om in eerste instantie naar ons toe te komen, maar voor zover dit recht op je van toepassing is, hebt je het recht om rechtstreeks een klacht in te dienen bij de relevante toezichthoudende autoriteit.

Als je een van de bovenstaande rechten wilt uitoefenen, neemt je contact met ons op via hello@champ.nl. Houd er echter rekening mee dat er geen financiële informatie wordt verstrekt zonder verificatie.


9. Hoe zit het met andere websites gekoppeld aan ons platform?

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken die worden gebruikt door websites die gekoppeld zijn aan of vanaf ons platform, noch voor de informatie of inhoud die daar op staat. Vaak worden links naar andere websites uitsluitend verstrekt als verwijzingen naar informatie over onderwerpen die nuttig kunnen zijn voor de gebruikers van ons platform.

Houd er rekening mee dat wanneer je een link gebruikt om vanuit ons platform naar een andere website te gaan, ons privacybeleid niet langer direct van kracht is. Browsen en interactie op een andere website, inclusief websites die een link op ons platform hebben, is onderworpen aan de eigen regels en het beleid van die betreffende website. Lees altijd die regels en het beleid voordat je verder gaat.

10. Sociale media en door gebruikers gegenereerde inhoud

Op sommige van onze platformen kunnen gebruikers hun eigen inhoud indienen. Houd er rekening mee dat inhoud die naar een van onze platformen wordt verzonden, door het publiek kan worden bekeken en dat je voorzichtig moet zijn met het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens via deze platformen, bijvoorbeeld financiële informatie of adresgegevens. Wij zijn niet verantwoordelijk voor acties van andere personen als je persoonsgegevens op een van onze sociale mediaplatformen plaatst, bijvoorbeeld Facebook of Instagram. Raadpleeg ook het respectievelijke Privacy- en Cookiesbeleid van de sociale mediaplatforms die je gebruikt.


11. Wijzigingen in ons privacybeleid

Als we ons privacybeleid en onze procedures wijzigen, zullen we die wijzigingen op ons platform publiceren om je op de hoogte te houden van welke informatie we verzamelen, hoe we deze gebruiken en onder welke omstandigheden we deze mogen onthullen.

12. Waar we jouw persoonsgegevens bewaren

De gegevens die wij van je verzamelen, kunnen worden overgebracht naar, en opgeslagen op een Azure-server gevestigd in Nederland. Wij bewaren jouw persoonsgegevens zolang als nodig is om de activiteiten uit te voeren die in dit privacybeleid uiteengezet zijn, anderszins aan je meegedeeld zijn of zolang als toegestaan door toepasselijke wetgeving.

Wanneer je via de website solliciteert naar een functie bij Champ, wordt de informatie die je verstrekt voor een periode van 4 weken bewaard en mogelijk geraadpleegd mocht je in de toekomst nogmaals solliciteren bij Champ. Wanneer je akkoord bent gegaan, zal de informatie die je verstrekt voor een periode van 12 maanden bewaard worden.


14. Ons beleid inzake cookies

Ons platform gebruikt standaardtechnologieën, waaronder cookies en soortgelijke hulpmiddelen, waaronder webserverlogboeken, web beacons, tokens, pixeltags, lokale opslag, apparaat-ID's en tracking-ID's (samen aangeduid als “cookies” in dit privacybeleid) voor de doeleinden die hieronder uiteengezet worden.

 

Merk op dat derde partijen gegevens van cookies verzamelen en gebruiken, welke op het platform zijn geplaatst. Dit privacybeleid beschrijft mogelijk niet de privacypraktijken van dergelijke derden. We moedigen je aan om het privacybeleid van deze derde partijen te lezen en, als je liever niet wilt dat gegevens door deze partijen worden gebruikt, kunt je, indien van toepassing, hun afmeldprocessen volgen. Lees het hoofdstuk "Wat kan ik doen om mijn Cookiesinstellingen te wijzigen?" hieronder voor meer informatie.

15. Waarom gebruiken wij cookies?

• Strikt noodzakelijk/transactiedoeleinden
Het gebruik van cookies voor dit doel is essentieel voor ons platform om correct te werken. Ze kunnen noodzakelijk zijn om je in staat te stellen ons platform te gebruiken en onze functies te gebruiken, voor systeembeheer om frauduleuze activiteiten te voorkomen, om je ingelogd te houden van de ene pagina op de andere of zodat we kunnen onthouden welke sportactiviteiten je wil boeken. Deze cookies kunnen niet worden uitgeschakeld omdat ons platform niet zonder deze cookies kan functioneren.
• Functionaliteitsdoeleinden
Het gebruik van cookies voor dit doel stelt ons in staat om jouw gebruikerservaring te verbeteren en te vereenvoudigen. Ze onthouden bijvoorbeeld keuzes die je maakt, zoals het land waar je ons platform bezoekt, taal, zoekparameters zoals datum, gebied of behandeling en helpen om problemen met ons platform te identificeren (zoals crashincidenten). Deze kunnen vervolgens worden gebruikt om je een ervaring te bieden die beter past bij jouw selecties en om jouw bezoeken aan ons platform aan te passen en te verbeteren. De informatie die deze technologieën verzamelen, kan persoonlijk identificeerbaar zijn, zoals jouw inloggegevens. Ze kunnen jouw browse-activiteit op andere websites of in apps buiten het platform niet bijhouden.
• Prestatiedoeleinden
Door cookies voor dit doel te gebruiken, kunnen we beter begrijpen hoeveel gebruikers ons platform bezoeken, hoe gebruikers bij ons aankomen en ons platform bezoeken en gebruiken en welke delen van ons platform het populairst zijn. Dit helpt ons om het platform te verbeteren, zoals navigatie en interface-ervaring, en onze producten en diensten te verbeteren. Om dit te bereiken, verzamelen we informatie over hoe mensen ons platform gebruiken en gebruiken we technologieën van derden voor dit doel, inclusief maar niet beperkt tot Google Analytics, Snowplow, Optimizely, Hotjar, AppsFlyer, Fabric Analytics, Firebase en Crashlytics. We gebruiken deze cookies ook om ons te helpen de effectiviteit van onze online marketing- en reclameactiviteiten te meten. Voor dit doel gebruiken we een aantal externe cookies, waaronder, maar niet beperkt tot, Salesforce Marketing Cloud, Snowplow, Impact Radius, Awin, DoubleClick Floodlight, Bing en tools die worden aangeboden door sociale mediaplatformen (inclusief Facebook en Snapchat).
• Targeting- of reclamedoeleinden
Het gebruik van cookies voor dit doel stelt ons in staat om advertenties op en buiten het platform weer te geven en om informatie te verzamelen over jouw surfgedrag en het gebruik van het platform om advertenties relevanter en persoonlijker voor jou en jouw interesses te maken. We kunnen remarketingtechnologieën gebruiken om derden in staat te stellen relevante en gepersonaliseerde advertenties aan je weer te geven via hun netwerken. Ze worden ook gebruikt om aan te geven dat je een bepaalde advertentie hebt gezien, het aantal keren dat je een advertentie ziet te beperken en om de effectiviteit van een advertentiecampagne te meten. Hiervoor gebruiken we technologieën van derden, waaronder, maar niet beperkt tot, Salesforce Marketing Cloud, Sovendus, Affiliate People, Snowplow, DoubleClick Floodlight, Google Analytics Audiences, Facebook Analytics, Bing en AppsFlyer. Technologieën worden ook geplaatst door sociale mediasites voor reclame- en targetingdoeleinden (inclusief Facebook, Pinterest en Snapchat).

Deze technologieën onthouden de websites die je bezoekt en die informatie wordt gedeeld met andere partijen zoals adverteerders. Wanneer we derden gebruiken voor reclame- en targetingdoeleinden, kunnen we het volgende bekendmaken:
- Persoonlijk identificeerbare informatie, zoals e-mailadres, boekings-ID, locatie.
- Generieke, geaggregeerde of geanonimiseerde gegevens met betrekking tot jouw bezoeken en gebruik van ons platform; of
- Informatie in een pseudoniemvorm, zoals een browsercookie-ID/-code of cryptografische hash van jouw e-mailadres om ons te helpen onze advertenties voor je op andere diensten aan te passen en weer te geven. Deze ID of code is gekoppeld aan jouw gelijkwaardige unieke code die op dezelfde manier is gegenereerd door onze advertentiepartners om advertenties aan je aan te passen. De externe bedrijven die we gebruiken voor targeting- en advertentiedoeleinden hebben hun eigen privacybeleid dat je zorgvuldig dient door te nemen.


16. Wat kan ik doen om mijn Cookie-instellingen te wijzigen?

Hieronder vind je een aantal manieren waarop je jouw cookie-voorkeuren online kunt beheren. Raadpleeg ook het Privacy- en Cookiesbeleid van de betreffende derde partij voor meer informatie.

• De meeste browsers en apparaten stellen je in staat trackingtechnologieën te verwijderen en/of nieuwe volgtechnologieën te blokkeren. Als je de trackingtechnologie wilt uitschakelen, bekijk je het menu 'Help' in je browser of ga je naar je apparaatinstellingen. Houd er echter rekening mee dat (a) dit misschien niet effectief is voor alle volgtechnologieën en (b) het uitschakelen van volgtechnologieën jouw gebruik van de websites kan beperken en/of de manier waarop ze werken kan vertragen of aantasten.

• AdChoices is een initiatief dat online advertentieplatforms aanmoedigt om een advertentieoptiepictogram op te nemen in alle advertenties of webpagina's waar gegevens worden verzameld en worden gebruikt voor gedragsadvertenties. Vind hier meer informatie: youradchoices.com/control.

• Gebruik de instellingen van je mobiele apparaat om je advertentievoorkeuren te configureren.

• Ga naar Your Online Choices om je af te melden van verschillende op interesses gebaseerde advertenties www.youronlinechoices.com/nl/.

• Hotjar: Je kunt er op elk moment voor kiezen dat Hotjar staakt met het verzamelen van je gegevens: www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out.

• Google Analytics: Als je liever niet wilt dat gegevens worden gedeeld met Google Analytics, kun je de opt-out browser-add-on van Google Analytics installeren door de instructies hier te volgen: tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl. Je kunt je afmelden voor het gebruik van cookies door Google door de afmeldingspagina van Google voor advertenties te bezoeken op policies.google.com/technologies/ads?hl=nl.

• Facebook Ads: Je kunt bepalen hoe Facebook gegevens gebruikt om advertenties weer te geven door advertenties uit te schakelen die kunnen zijn gebaseerd op interesses en/of je relatie met specifieke adverteerders, in je voorkeursinstellingen voor advertenties. Ga voor meer informatie naar de verschillende Facebook-pagina's waar je meer te weten kunt komen over advertenties en cookies op Facebook en om je instellingen bij te werken:
nl-nl.facebook.com/policies/cookies/
nl-nl.facebook.com/about/ads
nl-nl.facebook.com/ads/preferences/edit/


Voorwaarden User Generated Content

Lees dit beleid voor User Generated Content (UGC) zorgvuldig door voordat je UGC indient bij onze website, aangezien dit beleid en onze Gebruiksvoorwaarden Website van toepassing zullen zijn op je gebruik van onze website en de UGC die je erbij indient. Wij raden je aan een kopie hiervan af te drukken voor toekomstig gebruik. Door onze website te gebruiken en UGC bij onze website in te dienen, bevestig je aan dit beleid voor User Generated Content, ons Privacy- en Cookiesbeleid, onze Algemene Voorwaarden en onze Gebruiksvoorwaarden Website te voldoen. Als je niet akkoord gaat met deze voorwaarden en beleidsregels, dien je onze website niet te gebruiken en geen UGC bij de website in te dienen. Woorden die beginnen met een hoofdletter maar niet gedefinieerd zijn in dit beleid voor User Generated Content hebben de betekenis die daaraan is gehecht in de Gebruiksvoorwaarden Website.


1. Jouw UGC

1.1 Alle content die door jou (of namens jou) bij onze website wordt ingediend via je Gebruikersaccount (of ander social media-account, indien van toepassing), met inbegrip van, maar niet beperkt tot, je naam, biografische informatie en alle andere namen, gebruikersnamen, pseudoniemen, tekst, gelijkenissen, tekeningen, logo's, merken, afbeeldingen, foto's, code en alle andere informatie en materiaal wordt in het kort jouw "UGC" genoemd.
1.2 Je stemt ermee in om UGC in overeenstemming met de volgende regels in te dienen bij de website (in het bijzonder de Wettelijke Normen en de Gedragsregels, zoals deze termen hieronder zijn gedefinieerd). Wees voorzichtig en gebruik gezond verstand bij het indienen van UGC bij de website.
1.3 Publicatie van jouw UGC zal naar ons eigen goeddunken plaatsvinden en we hebben het recht om voorafgaand aan publicatie of na publicatie zaken toe te voegen aan, of te verwijderen uit, jouw UGC of publicatie te weigeren.
1.4 Bedenk dat alle UGC die je indient bij onze website als niet-vertrouwelijk wordt beschouwd en hier geen rechten op worden voorbehouden.


2. Rechten, toestemmingen en verklaringen van afstand

2.1 Je verleent hierbij aan Champ B.V. (h.o.d.n. Champ) en al onze groepsmaatschappijen en gelieerde ondernemingen een niet-exclusieve, eeuwigdurende, onherroepelijke, overdraagbare royalty-vrije licentie (met inbegrip van volledige rechten op sub-licentiëring) om jouw UGC te gebruiken, te reproduceren en te publiceren (inclusief, zonder beperking, het recht jouw UGC aan te passen, te veranderen of te wijzigen) in alle media of formats (nu bekend of uitgevonden in de toekomst) overal ter wereld zonder beperking.
2.2 Je garandeert en verklaart aan ons dat alle UGC die je indient je eigen werk is of dat je alle benodigde rechten en machtigingen van de betreffende eigenaar van het werk hebt verkregen en dat je alle relevante rechten op je UGC hebt om je in staat te stellen de rechten en toestemmingen in dit artikel 2 te verlenen.
2.3 Waar jouw UGC afbeeldingen van mensen of namen omvat of individuen identificeert, garandeer en verklaar je aan ons als volgt:
2.3.1 dat alle opgevoerde of geïdentificeerde personen ouder zijn dan 18 jaar en uitdrukkelijk hebben toegestemd dat ze voorkomen in de UGC en met het indienen van jouw UGC bij onze website; en
2.3.2 waar opgevoerde of geïdentificeerde personen onder de 18 jaar zijn, je ofwel:
• de ouder of wettelijke voogd van deze opgevoerde of geïdentificeerde personen bent; of
• de uitdrukkelijke toestemming van een ouder of voogd van een dergelijke opgevoerde of geïdentificeerde persoon hebt verkregen voor hun verschijning in de UGC en voor het indienen van de UGC door jou bij onze website.
2.4 Je doet hierbij voor zover wettelijk toegestaan onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van, en komt overeen niet tot uitoefening over te gaan van (of dit te bewerkstelligen bij een andere derde partij waar van toepassing), alle morele rechten en andere soortgelijke rechten en alle rechten van publiciteit en privacy in elk land ter wereld in verband met je UGC.


3. Contentnormen – wettelijke normen

3.1 Je garandeert en verklaart aan ons dat jouw UGC (met inbegrip van het gebruik, de publicatie en/of exploitatie ervan door ons) niet/geen:
• inbreuk maakt op de auteursrechten of databankrechten, handelsmerken, rechten op privacy, publiciteit of andere intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van een andere persoon of entiteit; en/of
• materiaal bevat dat lasterlijk is voor enig persoon; en/of
• misleidende of bedrieglijke verklaringen of weglatingen of onjuiste voorstellingen van zaken bevat met betrekking tot je identiteit (bijvoorbeeld door je uit te geven voor een andere persoon) of je banden met een persoon of entiteit; en/of
• in strijd is met enige wettelijke of fiduciaire plicht verschuldigd aan een derde, zoals een contractuele verplichting of een geheimhoudingsplicht; en/of
• discriminatie op basis van ras, geslacht, religie, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd voorstaat, bevordert of ondersteunt; en/of
• schadelijke code, zoals virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere potentieel schadelijke programma's, codes of materialen bevat; en/of
• enige andere toepasselijke wet, statuut, verordening, regel of voorschrift schendt, (samen of individueel de "Wettelijke Normen").
3.2 Indien je UGC materiaal bevat dat geen eigendom van je is of niet aan je in licentie is gegeven en/of onderworpen is aan rechten van derden, is het je verantwoordelijkheid om voorafgaand aan het indienen van je UGC alle overdrachten, toestemmingen en/of licenties te verkrijgen die nodig zijn om ons toe te staan zonder aanvullende vergoeding je UGC te gebruiken en te exploiteren. Zie artikel 2 hierboven voor meer informatie.


4. Contentnormen – Gedragsregels

4.1 Je garandeert en verklaart tegenover ons dat jouw UGC:
• juist is, waar feiten worden vermeld; en/of
• waarachtig is waar meningen worden gegeven (bijvoorbeeld bij beoordelingen van producten of diensten).
4.2 Je garandeert en verklaart voorts tegenover ons dat jouw UGC (met inbegrip van het gebruik of de publicatie en/of exploitatie ervan door ons) geen materiaal zal bevatten dat:
obsceen, haatdragend, opruiend, beledigend is of op enige andere wijze niet voldoet aan algemeen aanvaarde normen van smaak en fatsoen in Nederland; en/of
• naar alle waarschijnlijkheid een persoon zal intimideren, overstuur zal maken, in verlegenheid zal brengen of laten schrikken (met inbegrip van, uitsluitend bij wijze van voorbeeld, het zogenaamde "trolling" of cyberpesten); en/of
• bedreigend of beledigend is of inbreuk maakt op andermans privacy, of ergernis, ongemak of angst veroorzaakt; en/of
• seksueel expliciet is; en/of
• geweld bepleit, promoot, ondersteunt of toont; en/of
• illegale activiteiten of onrechtmatig handelen of nalaten bepleit, promoot, ondersteunt; en/of
• kan worden beschouwd als ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal, junk mail of spam (inclusief zonder beperking kettingbrieven, piramidespelen of andere vormen van werving of advertenties, commercieel of anderszins); en/of
• de indruk wekt dat zij uitgaat van Champ of door ons wordt onderschreven of met ons is verbonden, indien dit niet het geval is, (samen of afzonderlijk de "Gedragsregels").


5. Gevolgen van schendingen

5.1 We beoordelen naar eigen inzicht of je al dan niet hebt voldoen aan dit beleid voor UGC wanneer je UGC indient bij onze website. Als je niet hebt voldaan, behouden we ons het recht voor om naar eigen goeddunken jouw gebruik van de website te schorsen, zonder kennisgeving aan jou, en/of je UGC (geheel of gedeeltelijk) of enig deel ervan te bewerken of te verwijderen van onze website op een tijdelijke of permanente basis.
5.2 Onverlet artikel 5.1 hierboven, indien jij of je UGC niet voldoet aan dit UGC beleid, en we als gevolg daarvan verlies of schade lijden, zal jij aansprakelijk zijn tegenover ons. Je komt hierbij overeen om ons schadeloos te stellen voor een dergelijk(e) verlies of schade. Dit betekent dat je verantwoordelijk zult zijn voor enig verlies of schade die we lijden als gevolg van jouw verzuim om te voldoen aan dit beleid voor UGC, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, onze Wettelijke Normen en/of Gedragsregels.
5.3 We behouden ons ook het recht voor:
• Om elk UGC dat ons zorgen baart te melden aan de betreffende instanties; en
• Om je identiteit bekend te maken aan elke derde partij (of haar professionele adviseur) die beweert dat enig deel van je UGC een schending vormt van hun intellectuele eigendomsrechten, of van hun recht op privacy.


6. Wijzigingen in dit beleid voor UGC

6.1 We kunnen dit beleid voor UGC van tijd tot tijd wijzigen, in welk geval een up-to-date versie beschikbaar zal zijn via de website. Je dient dit UGC beleid regelmatig te controleren om je ervan te verzekeren dat je instemt met eventuele wijzigingen. Je wordt geacht alle wijzigingen in dit beleid voor UGC te hebben aanvaard nadat je in kennis bent gesteld van de wijzigingen op onze website en/of als je doorgaat met toegang zoeken tot, of het gebruiken van de website, waar je het bijgewerkte beleid voor UCG kunt bekijken.

Annuleringsvoorwaarden


1. Restitutie

1.1 Bij annulering van de activiteit wordt 100% van het betaalde bedrag in rekening gebracht.

Overzicht van onze cookies