Algemene voorwaardenLees hier alles over onze voorwaarden

Algemene voorwaarden

Champ Algemene Voorwaarden

Lees deze Algemene Voorwaarden, User Generated Content beleid en ons Privacy- en Cookiebeleid zorgvuldig door voordat je het Platform gaat gebruiken en voordat je goederen of diensten van een derde boekt via het Platform. 

Wij raden je aan een kopie hiervan af te drukken voor toekomstig gebruik. Door gebruik te maken van ons platform, bevestig je dat je deze Algemene Voorwaarden accepteert en dat je overeenkomt om eraan te voldoen, ongeacht of je ervoor kiest om je te registreren bij ons. Als je niet instemt met deze Algemene Voorwaarden, mag je ons platform op geen enkele manier gebruiken.

 1. Welkom bij Champ. Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op de hieronder beschreven omgeving (“het Platform”); wanneer je de website bezoekt (champ.nl en alle bijbehorende domeinen) of onze app gebruikt, en de daaraan gekoppelde verbonden diensten. 
 2. Met statutaire zetel te Nijverheidsweg 16-C, 3534 AM Utrecht, Nederland ("Champ", in het kort “ons”, "wij" of “onze”), geregistreerd in Nederland onder nummer 71843833. Wanneer wij spreken over “Jij, “je” en “jouw” betekent dat jij als gebruiker van het Platform. Wanneer we spreken over een “Partner” bedoelen we hiermee de bedrijven die als sportaanbieder of welzijnspartner op het Platform geregistreerd staan. Je kunt ons een bericht sturen op het voornoemde adres of ons e-mailen op: hello@champ.nl.
 3. Het Platform heeft twee hoofdfuncties:
  3.1. Informatie verstrekken en verzamelen middels het bieden van een gecentraliseerd Platform voor geselecteerde leveranciers van goederen en diensten van derden die hun goederen en diensten via het Platform willen aanbieden ("Partners"); en
  3.2. Voorzien van mogelijkheden met betrekking tot inspanning- en ontspanning activiteiten voor diverse partijen en hun belanghebbenden, ten behoeve van Meer mensen vaker laten bewegen. 
 4. We hebben de voorwaarden uiteengezet waaronder we je toegang geven tot het Platform en alle producten of diensten die we aanbieden op het Platform. Deze omvatten tevens de voorwaarden die gelden voor de wijze waarop we informatie over je zullen gebruiken en beschermen (ons Privacy- en Cookiesbeleid)
 5. Houd er rekening mee dat de voorwaarden niet de relatie tussen Champ en onze Partners beheersen. Indien je een Partner bent, neem dan contact op voor de partnervoorwaarden.
 6. Als je meedoet aan een prijscompetitie of andere promoties op het Platform, kunnen naast onze Algemene Voorwaarden en ons Privacy- en Cookiebeleid ook afzonderlijke voorwaarden van toepassing zijn. In het geval van een strijdigheid tussen aanvullende voorwaarden en onze Algemene Voorwaarden en het Privacy- en Cookiebeleid, zullen deze aanvullende voorwaarden prevaleren wat de strijdigheid betreft.
 7. We kunnen onze Algemene Voorwaarden en het Privacy- en Cookiebeleid van tijd tot tijd wijzigen, in welk geval up-to-date versies van die Algemene Voorwaarden en het Privacy- en Cookiebeleid beschikbaar zijn via het Platform. Je dient deze Algemene Voorwaarden regelmatig te controleren om je ervan te verzekeren dat je instemt met eventuele wijzigingen. Je wordt geacht alle wijzigingen in de Algemene Voorwaarden en de Beleidsregels te hebben aanvaard nadat je in kennis bent gesteld van de wijzigingen op het Platform en/of als je doorgaat met toegang zoeken tot of het gebruiken van het Platform, waar je de bijgewerkte Algemene Voorwaarden kunt bekijken.

Gebruiksvoorwaarden

Lees voordat je het Platform gaat gebruiken deze Gebruiksvoorwaarden aandachtig door, voor zover ze van toepassing zijn op je gebruik van het Platform. Wij raden je aan een kopie hiervan af te drukken voor toekomstig gebruik. Deze Gebruiksvoorwaarden verwijzen naar de aanvullende voorwaarden die ook van toepassing zijn op je gebruik van het Platform zoals ons Privacy- en Cookiebeleid.

Door het Platform te gebruiken, bevestig je dat je deze Gebruiksvoorwaarden accepteert en dat je overeenkomt om eraan te voldoen. Als je het niet eens bent met deze Gebruiksvoorwaarden, mag je geen gebruik maken van het Platform.

NB: deze Gebruiksvoorwaarden hebben uitsluitend betrekking op je gebruik van het Platform. Ze zijn NIET van toepassing op de goederen en diensten van derden die op het Platform kunnen worden geboekt.

De frase 'Voorwaarden en Beleid' in deze Gebruiksvoorwaarden verwijst naar alle volgende beleidspunten: ons Privacy- en Cookiebeleid, onze Voorwaarden User Generated Content, deze Gebruiksvoorwaarden en Algemene Voorwaarden.

 1. Gebruik van het Platform
  1.1. In deze Gebruiksvoorwaarden wordt uiteengezet hoe je het Platform kunt gebruiken. Door je toegang te verschaffen tot het Platform ga je akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elke methode die je hebt gebruikt om toegang te krijgen tot het Platform, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het internet, digitale televisie en mobiele telefoon.
  1.2. Indien je niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, dien je geen gebruik te maken van het Platform. Je dient alle Gebruiksvoorwaarden Te lezen voordat je het Platform gebruikt.

 2. Toegang tot het Platform
  2.1 Toegang tot het Platform is toegestaan op tijdelijke basis. Wij behouden ons het recht voor om het Platform (en producten of diensten die daarop worden aangeboden) zonder voorafgaande kennisgeving te laten vervallen of te wijzigen. We zijn niet aansprakelijk indien het Platform, of een deel ervan, om enigerlei reden niet beschikbaar is op enig moment of gedurende een bepaalde periode.
  2.2. We werken het Platform van tijd tot tijd bij en kunnen dus zonder kennisgeving aan jou de content wijzigen. We behouden ons het recht voor het Platform (of een deel ervan) te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te laten vervallen, te wijzigen of op te schorten.
  2.3. Materialen en informatie die op het Platform zijn gepost, zijn niet bedoeld als advies en dienen niet als zodanig te worden opgevat. Alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid die ontstaat doordat deze informatie wel als zodanig is opgevat, wijzen we derhalve af voor zover toegestaan door alle toepasselijke wetten.
  2.4. Je bent verantwoordelijk voor alle regelingen die nodig zijn om toegang te krijgen tot, en het bekijken van, het Platform, en je dient ervoor te zorgen dat je up-to-date anti-virus software hebt op een apparaat van waaruit je je toegang verschaft tot het Platform.
  2.5. Het is jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat alle personen die zich via jouw internetverbinding toegang verschaffen tot het Platform op de hoogte zijn van deze Gebruiksvoorwaarden.
  2.6. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om toegang tot het Platform te weigeren en/of een order te weigeren in het geval dat een kredietcontrole of een controle voor het voorkomen van fraude een negatief resultaat oplevert of wanneer we redelijkerwijs het vermoeden hebben van fraude of witwassen van geld door jou of iemand die je account gebruikt.

 3. Beveiliging wachtwoord en account
  3.1. Je bent verantwoordelijk voor de veiligheid en beveiliging van je wachtwoord en inloggegevens. Om je te helpen beschermen tegen onbevoegde toegang tot je account krijg je het advies om je gebruikersna(a)m(en) en wachtwoord(en) veilig en beveiligd te bewaren. Zorg ervoor dat je wachtwoord geen wachtwoord is dat je eerder hebt gebruikt, dat het uit acht tekens of meer bestaat en, idealiter, een wachtwoord is dat je niet voor andere sites gebruikt. We raden je aan je gebruikersna(a)m(en) en wachtwoord(en) aan niemand bekend te maken. We raden ook aan dat je je afmeldt bij je account aan het eind van elke sessie. Je kunt in aanvulling hierop ook je browservenster sluiten als je klaar bent met je sessie, vooral als je een computer deelt met iemand anders of als je gebruik maakt van een computer in een openbare ruimte.
  3.2. Indien je vermoedt dat er onbevoegde toegang is verkregen tot je account, dien je ons onmiddellijk op de hoogte te stellen door contact op te nemen met hello@champ.nl. We zullen elke vermeende ongeoorloofde account-activiteit onderzoeken. Onverminderd alle andere voorwaarden met betrekking tot ons recht om toegang tot je account uit te schakelen of te blokkeren, behouden wij ons het recht voor om te allen tijde je account uit te schakelen of te blokkeren wanneer het vermoeden bestaat dat onbevoegden toegang hebben verkregen tot je account.

 4. Misbruik van het Platform
  4.1. Je mag geen misbruik maken van het Platform door:
  4.1.1. het opzettelijk uitvoeren van virussen, trojans, wormen, logic bombs, keystroke loggers, spyware, adware of andere materialen, programma's of codes die de werking van computersoftware of hardware nadelig beïnvloeden (of voor dat doel zijn ontwikkeld); en/of
  4.1.2. het verkrijgen of proberen te verkrijgen van onbevoegde toegang tot de server waarop het Platform is opgeslagen of een server, computer of database die verbonden is met het Platform; en/of
  4.1.3. het aanvallen van het Platform via een denial-of-service- of een gedistribueerde denial-of-service-aanval.
  4.2. Het is niet toegestaan als wederverkoper of tussenpartij activiteiten aan te bieden op het Platform.
  4.3. Schending van deze bepaling kan een strafbaar feit vormen onder de Computer Misuse Act 1990. Al dit soort schendingen zullen we aan de betreffende wetshandhavingsinstanties melden en we zullen meewerken met deze instanties door je identiteit aan hen bekend te maken. In het geval van een dergelijke schending zal je recht om het Platform te gebruiken onmiddellijk vervallen.

 5. Gebruikers
  5.1. Indien je 18 jaar of ouder bent, kun je een account aanmaken en een geregistreerde gebruiker van het Platform ("gebruiker") worden.
  5.2. Als gebruiker kun je toegang hebben tot aanvullende producten of diensten en/of functionaliteit, bijvoorbeeld de mogelijkheid om een account aan te maken, contact-informatie op te slaan, user generated content (“UGC”) te posten op het Platform en kun je informatie krijgen over promoties en speciale aanbiedingen die beperkt zijn tot gebruikers, indien van toepassing.
  5.3. Alle persoonlijke informatie die je aan ons verstrekt tijdens je aanmelding als gebruiker of na aanmelding zal worden bewaard en gebruikt in overeenstemming met een van jou verkregen toestemming en de voorwaarden van ons Privacy- en Cookiebeleid.
  5.4. We hebben ook te allen tijde het recht om een door jou gekozen of door ons toegewezen gebruikers-identificatiecode of wachtwoord uit te schakelen wanneer je er naar ons redelijk oordeel niet in slaagt om te voldoen aan de bepalingen van een van onze voorwaarden zoals beschreven in onze ‘Voorwaarden en Beleid’. Indien je weet of vermoedt dat iemand anders dan jij je gebruikersnaam of wachtwoord kent, dien je ons onmiddellijk op de hoogte te stellen via hello@champ.nl.

 6. Boekingsvoorwaarden
  6.1. Algemeen met betrekking tot Producten, Diensten of Lidmaatschappen die aangeboden worden of verkocht worden op het Platform:
  6.1.1. De Producten of Diensten die je kunt kopen of boeken op het Platform, of Lidmaatschappen die je kan afsluiten, worden aangeboden door onze Partners en niet door ons. Wij zijn alleen verantwoordelijk voor het verzorgen en afsluiten van de boeking en zijn door onze Partners aangesteld om als handelsagent op te treden. 
  6.1.2. Wanneer je voor Diensten van onze Partner betaalt via het Platform, kunnen wij je betaling namens de betreffende Partner in onze hoedanigheid als handelsagent innen en in ontvangst nemen. In dit geval is je schuld aan de Partner voor de Diensten voldaan als we je betaling hebben ontvangen. 
  6.1.3. Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Indien je gebruik maakt van de faciliteiten van een Partner, dien je zelf in te schatten wat je aan kunt. Champ is op geenszins verantwoordelijk voor materiële of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel dat je oploopt wanneer je een Parter bezoekt. Daarnaast adviseren we je geen waardevolle spullen mee te nemen naar een Partner. Champ aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van je eigendommen.
  6.1.4. Champ doet haar best om iedereen van dienst te zijn en alle Producten, Diensten en Lidmaatschappen zo veel mogelijk te faciliteren. Indien je klachten hebt, betreuren we dat ten zeerste horen we dat uiteraard graag. Je kunt je in eerste instantie natuurlijk wenden tot de Partner en in tweede instantie tot de klantenservice van Champ via hello@champ.nl.
  6.2. Boeken van zelfstandige producten of diensten: De bepalingen in dit artikel zijn van toepassing op Producten of Diensten met een op zichzelf staand karakter, bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend tot, het aanschaffen van een losse sportles, clinic of een rittenkaart voor een specifiek aantal lessen. Voor de voorwaarden met betrekking tot Lidmaatschappen, bekijk ‘Afsluiten van lidmaatschap’.
  6.2.1. Wanneer je een zelfstandig Product of Dienst afneemt kan dit zijn voor een specifieke dag en/of tijd zijn, of op basis van afspraak met de Partner. De details hiervan staan zowel op het Platform aangegeven als op de boekingsbevestiging die je per e-mail ontvangt van Champ.
  6.2.2. Wanneer je zelf een Dienst of Product annuleert, wordt 100% van het betaalde bedrag in rekening gebracht. Bij annulering door een Partner dien je zelf af te stemmen of het mogelijk is om de geannuleerde les of activiteit op een later moment in te halen. Champ is hier niet verantwoordelijk voor. 
  6.2.3. Op het Platform worden soms gratis producten aangeboden voor Partners. Indien dit aangeboden wordt, kan je hier maximaal één keer per Partner gebruik van maken. Ongeacht via welk onderdeel van het Platform je dit aanschaft.
  6.3. Voorwaarden met betrekking tot het afsluiten van lidmaatschap
  6.3.1. Je kan een lidmaatschap afsluiten bij een Partner wanneer dit een beschikbaar product is op het profiel van de Partner. De lidmaatschapsvormen hebben hun eigen lidmaatschapstarief en voorwaarden.
  6.3.2.Wanneer je een lidmaatschap afsluit via Champ, kan het zijn dat je bij de desbetreffende Partner nog aanvullende voorwaarden en/of huisregels moet accepteren. De Partner dient je hiervan op de hoogte te brengen bij je eerste bezoek aan de locatie.
  6.3.3.Indien je je inschrijft via het Platform heb je het recht om binnen 14 dagen na de gekozen startdatum, zonder opgave van redenen af te zien van je lidmaatschap. Je kan je afmelden door het herroepingsrecht van deze pagina te downloaden en te sturen naar hello@champ.nl. Wanneer de 14e dag in het weekend valt of op een nationale feestdag, loopt de bedenktijd tot en met het einde van de eerstvolgende werkdag. We brengen dan enkel de dagen waarop je gebruik hebt kunnen maken van het lidmaatschap in rekening, inclusief het eventuele inschrijfgeld.
  6.3.4. Als je lid wordt bij een Partner via Champ, ben je lidmaatschapsgeld verschuldigd vanaf het moment van je startdatum. Betaling van het lidmaatschap geschiedt per automatisch SEPA-incasso, op basis van het bedrag en aantal termijnen waarvoor je een keuze maakt bij het afsluiten van het lidmaatschap. Champ kan voor Partners verschillende type lidmaatschappen aanbieden, met een mogelijk variërend voordeel. Bij aangaan van het lidmaatschap ga je akkoord met de op dat moment geldende prijzen en voorwaarden van het lidmaatschap.
  6.3.5. Als je lid wordt bij een Partner via Champ kunnen we inschrijfgeld in rekening brengen. Dit inschrijfgeld kan variëren per lidmaatschapsvorm en soms is er sprake van een promotie. Als je je lidmaatschap hebt beëindigd en opnieuw lid wilt worden, dien je opnieuw inschrijfgeld te betalen. 
  6.3.6.In sommige gevallen bedraagt onze incassoperiode 4 weken. Hiervoor geldt dat we 13 incasso's kunnen uitvoeren per jaar. Een keer per jaar leidt dit ertoe dat er in een kalendermaand 2 incasso’s plaatsvinden. 
  6.3.7.Indien we de betaling om wat voor een reden dan ook niet kunnen incasseren (bijv. stornering, onvoldoende saldo, etc), dan sturen we de incasso nogmaals naar je bank. Als je niet aan de betalingsverplichting voldoet, zullen wij de Partner hiervan op de hoogte stellen en kan je toegang tot de sportlocatie ontzegd worden.
  6.3.8. Als je ook nadat we je in gebreke hebben gesteld, niet aan je betalingsverplichting voldoet, dan ben je in verzuim. Op dat moment kunnen we incassokosten in rekening brengen en kunnen we de vordering uit handen geven. Ook kunnen we de overeenkomst met directe ingang beëindigen en de Partner hiervan verwittigen. Op dat moment ben je alle lidmaatschapsgelden verschuldigd aan Champ die zouden moeten worden voldaan. 
  6.3.9. Het staat Partners vrij om hun prijzen te verhogen op het Platform. Indien dit gebeurt, geeft dat geen recht het lidmaatschap te ontbinden. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd, ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding.
  6.3.10. Als je geen gebruik maakt van het lidmaatschap, vindt geen teruggave van lidmaatschapsgeld plaats.
  6.3.11. Bij sommige Partners krijg je bij het afsluiten van een lidmaatschap extra’s, zoals merchandise, een sleutel, pas of toegang tot een app. Hiervan dient de Partner je op de hoogte te brengen bij je eerste bezoek. In het geval van verlies of diefstal van items die je in bruikleen hebt ontvangen, ben je zelf aansprakelijk voor de eventuele kosten hiervan.
  6.3.12. Wanneer je verhuist naar een andere woonplaats is het niet mogelijk om het lidmaatschap mee te nemen naar een andere Partner. In dat geval heb je de mogelijkheid om het lidmaatschap tussentijds te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand, welke ingaat vanaf de eerste dag van de nieuwe maand na het moment van ontvangst van de opzegging. In dat geval zullen we je vragen aan te tonen wat je nieuwe adres is door een kopie van de inschrijving bij de gemeente aan te leveren.
  6.3.13. Wanneer je uit dienst treedt bij je werkgever waardoor je geen toegang meer hebt tot het Platform en/of wanneer je geen sportbudget (meer) ontvangt, heb je de mogelijkheid om het lidmaatschap tussentijds te beëindigen. Hierbij moet een opzegtermijn van 1 kalendermaand in acht genomen worden, welke ingaat vanaf de eerste dag van de nieuwe maand na de ontvangst van de opzegging. In dat geval kunnen we aanvullende details vragen zoals je personeelsnummer, zodat we bij je HR-afdeling kunnen de uitdiensttreding kunnen verifiëren. 
  6.3.14. We hopen natuurlijk dat je gezond blijft. Indien je om medische redenen blijvend geen gebruik meer kan maken van je lidmaatschap, kun je deze tussentijds beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand vanaf de kennisgeving. Je dient dan bewijs te overleggen dat je gezien je medische situatie niet meer in staat bent gebruik te maken van je lidmaatschap, bijvoorbeeld door een doktersverklaring.
  6.3.15. Indien een Partner groepslessen aanbiedt binnen het lidmaatschap, staat het hen vrij om te allen tijde roosterwijzigen te maken of het aanbod van de lessen. Incidenteel kan het voorkomen dat een groepsles wordt geannuleerd. Deze aanpassingen of annuleren dien je zelf te controleren bij de Partner en geven geen recht op (gedeeltelijke) teruggave van het lidmaatschapsgeld.
  6.3.16. Alle lidmaatschappen die aangeboden worden via Champ zijn geldig voor de looptijd zoals bepaald bij het afsluiten van het lidmaatschap, bijvoorbeeld 1 jaar. Na afloop van de looptijd loopt het lidmaatschap automatisch af en wordt niet stilzwijgend verlengt. Indien je wil blijven sporten, dien je een nieuw lidmaatschap af te sluiten.

 7. Het posten van User Generated Content
  7.1. Indien en wanneer de functionaliteit van het Platform dit toestaat, kunnen gebruikers of andere bezoekers aan het Platform die inloggen op een social media-account via een widget of interface die op of buiten het Platform beschikbaar is, UGC posten op het Platform. De meest voorkomende vorm van User Generated Content op het Platform is het achterlaten van een review na afloop van het bezoeken van de Partner.
  7.2. Alle geposte UGC zal worden toegeschreven aan de gebruikersnaam die jij verstrekt of de gebruikersnaam van de social media-account waarmee je inlogt, maar we zullen je e-mailadres niet publiceren op het Platform.
  7.3. We behouden ons het recht om te weigeren UGC te publiceren (of zonder voorafgaande kennisgeving eerder gepubliceerde UGC te verwijderen) als deze niet voldoet aan onze Voorwaarden User Generated Content. We zijn niet aansprakelijk voor enige verliezen of schades die voortvloeien uit een dergelijke beslissing om publicatie van UGC te weigeren (of eerder gepubliceerde UGC te verwijderen).
  7.4. We behouden ons tevens het recht voor om de gebruikersaccounts te sluiten en/of het bepaalde gebruikers onmogelijk te maken om UGC te posten op het Platform indien zij aanhoudend en/of in ernstige mate de Voorwaarden User Generated Content schenden.
  7.5. Gezichtspunten en meningen die in UGC worden geuit door gebruikers of andere leden van het publiek behoren toe aan de indiener van de UGC, niet die van Champ, en we accepteren geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van dergelijke UGC.
  7.6. Indien je echter bepaalde UGC op het Platform op enigerlei wijze aanstootgevend, obsceen, lasterlijk, racistisch, schadelijk, onjuist, onwettig, illegaal of misleidend vindt, verzoeken we je om dit aan ons te melden door ons te e-mailen op hello@champ.nl met als onderwerp "Ongewenste Content". Na ontvangst van je klacht kunnen we de UGC waarover geklaagd is verwijderen of de toegang ertoe blokkeren.

 8. Intellectueel eigendom
  8.1. Je mag één kopie van het Platform en alle informatie, afbeeldingen en andere content (met uitzondering van UGC) weergegeven op de website ("materialen") openen, bekijken en afdrukken in strikte overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden.
  8.2. Het Platform en de materialen mag je alleen bekijken, uitprinten, gebruiken en noemen, en je mag er alleen uit citeren, voor je eigen persoonlijke, niet-commerciële gebruik en op voorwaarde dat je Champ op de juiste wijze vermeldt als bron.
  8.3. Niets in bovenstaande licentie schaadt of beperkt morele rechten van auteurs met betrekking tot de materialen.
  8.4. Alle intellectuele eigendomsrechten in en op het Platform en de materialen behouden we ons uitdrukkelijk voor en je gebruik van het Platform en de materialen is onderworpen aan de volgende beperkingen. Het is je niet toegestaan om:
  8.4.1. Vermeldingen van auteursrecht of andere eigendomsrechten op of in de materialen te verwijderen; en/of
  8.4.2. Materialen van het Platform zodanig te gebruiken dat op enigerlei wijze inbreuk zou worden gemaakt op auteursrechten, intellectuele eigendomsrechten of eigendomsrechten van ons of derden; en/of
  8.4.3. Een geautomatiseerd systeem of software te gebruiken of door anderen te laten gebruiken om content of gegevens van het Platform ("screen scraping") te bemachtigen, behoudens in gevallen waarin jij of een toepasselijke derde rechtstreeks met ons een schriftelijke licentieovereenkomst hebt/heeft gesloten die een dergelijke activiteit uitdrukkelijk toestaat; en/of
  8.4.4. Het Platform en/of de materialen voor enig commercieel doel te reproduceren, wijzigen, weergeven, uitvoeren, publiceren, distribueren, verspreiden, uit te zenden, framen (of een andere browser of 'rand omgeving' te gebruiken), te communiceren aan het publiek of te verstrekken aan enige derde, of te exploiteren, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming door middel van een licentieovereenkomst.

 9. Handelsmerken
  9.1. We behouden ons uitdrukkelijk alle rechten voor in en op de domeinnaam www.champ.nl en alle aanverwante domeinen en subdomeinen, de naam "Champ", ons logo, handelsnamen en/of handelsmerken te plaatsen. Andere handelsmerken, producten en bedrijfsnamen die vermeld worden op het Platform, kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars of licentiegevers en de rechten op deze merken zijn voorbehouden aan hun respectieve eigenaars of licentiegevers.

 10. Linken naar het Platform
  10.1. Je mag voor niet-commerciële doeleinden linken naar elke pagina van het Platform, mits je dit doet op een manier die eerlijk en rechtmatig is en onze reputatie niet schaadt of er niet ongerechtvaardigd van profiteert. Voor alle duidelijkheid, de koppelende site mag geen materiaal voor volwassenen of illegaal materiaal bevatten of enig materiaal dat beledigend, intimiderend of anderszins verwerpelijk is.
  10.2. Je mag niet zodanig linken naar het Platform dat de suggestie wordt gewekt van enige vorm van associatie, goedkeuring of ondersteuning van onze kant terwijl die er niet is. Je mag advertenties, een vermelding van auteursrecht of andere op het Platform gepubliceerde informatie niet verwijderen of door middel van framing of anderszins onzichtbaar maken.
  10.3. Het Platform mag niet worden geframed of worden onderworpen aan een andere browser of rand omgeving op een andere site.
  10.4. Indien je voor commerciële doeleinden of een ander doel dat hierboven niet is vermeld, wenst te linken naar het Platform, of als je graag een partner wilt worden, neem dan contact op met hello@champ.nl.
  10.5. We behouden ons het recht voor om toestemming om te linken te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken.

 11. Privacy, persoonsgegevens en cookies
  11.1. De privacy van je persoonsgegevens is belangrijk voor ons. Zie ons Privacy- en Cookiebeleid voor meer informatie over hoe wij je persoonsgegevens zullen verwerken, waar deze aan ons worden verstrekt, en hoe we cookies gebruiken.

 12. Content van derden en websites van derden
  12.1. Het Platform kan advertenties bevatten die door derden zijn ingediend. Deze derden zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud van hun advertenties en dienen zelf te waarborgen dat ze voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving. We nemen geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van advertenties van derden.
  12.2. Het Platform en/of de materialen kunnen links naar websites van derden (met inbegrip van die van onze partners) bevatten. Indien je besluit een site van een derde te bezoeken, dan doe je dat op eigen risico. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk, direct noch indirect voor de content, juistheid of meningen die op dergelijke websites worden geuit of de kwaliteit van de goederen of diensten die beschikbaar zijn via of op dergelijke websites. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt verklaard, impliceren links niet dat wij of het Platform verbonden of geassocieerd zijn met dergelijke sites.
  12.3. Onze communicatie met jou kan informatie bevatten die afkomstig is van websites van derden. Materiaal van een site van een derde zal als zodanig worden gemarkeerd en er kan zijn voorzien in een link naar de website van de bron. We aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enig materiaal dat geleverd is door, of aanwezig is op, een website van een derde waarvan een link is opgenomen in onze communicatie met jou, of enig gebruik van persoonsgegevens door een dergelijke derde.
  12.4. Opname van een link in onze communicatie met jou betekent niet dat wij de gelinkte site goedkeuren. Als je besluit om gekoppelde websites van derden te bezoeken, doe je dit op eigen risico.
  12.5. Houd er rekening mee dat wanneer je een link gebruikt om van het Platform naar een andere website te gaan, onze ‘Voorwaarden en Beleid’ (inclusief ons Privacy- en Cookiebeleid) niet langer van toepassing zijn. Browsen en interactie op iedere andere website, met inbegrip van websites die gelinkt zijn aan de onze, is onderworpen aan de voorwaarden en het beleid van die website. Lees de voorwaarden en het beleid voordat je verder gaat.

 13. Voorwaarden Partners
  13.1. Partners bieden hun Producten of Diensten aan via het Platform. Wanneer je als Partner je bedrijf registreert op het Platform, zijn hier geen vaste kosten aan verbonden.
  13.2. Partners kunnen leadfee of commissie betalen over de boekingen die via het Platform bij hen worden gemaakt. Hierover worden separaat contractuele afspraken gemaakt met hen.

 14. Voorwaarden campagnes
  14.1. Indien een bedrijf deelneemt aan een zogenaamde campagne, kunnen er aanvullende campagne voorwaarden van toepassing zijn. Bekijk de campagnepagina van de betreffende campagne om de voorwaarden te bekijken of vraag deze op bij je contactpersoon.

 15. Onze aansprakelijkheid
  15.1. Alle garanties, voorwaarden en verklaringen die anders stilzwijgend uit de wet voortvloeien met betrekking tot het Platform, sluiten wij voor zover wettelijk toegestaan uit en wijzen wij af. We verklaren en garanderen in het bijzonder niet dat het Platform foutloos, vrij van virussen of andere schadelijke componenten is, of dat defecten zullen worden gecorrigeerd. Je dient je eigen voorzorgsmaatregelen te treffen wat dit betreft. Voor zover wettelijk toegestaan zijn wij in geen enkel geval aansprakelijk voor enig verlies of enige schade veroorzaakt door een distributed denial-of-service-aanval, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat je computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of ander beschermd materiaal kan infecteren door je gebruik van het Platform.
  15.2. Wij aanvaarden voor zover wettelijk toegestaan geen aansprakelijkheid voor enig verzuim om het Platform te onderhouden en/of materialen te leveren of tijdig te leveren.
  15.3. Houd er rekening mee dat het Platform uitsluitend voor particulier gebruik en privégebruik is bedoeld en je overeenkomt om het Platform niet te gebruiken voor commerciële of zakelijke doeleinden, tenzij we je als Partner hebben goedgekeurd of er een andere vorm van een samenwerkingsvorm bestaat van waaruit je het recht hebt om het Platform te gebruiken.
  15.4. We aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de volgende soorten verlies, zelfs als het verlies te verwachten is: verlies van inkomsten of omzet, verlies van zaken, winstderving, verlies van verwachte besparingen, verlies van gegevens of verspilling van management van kantoortijd.
  15.5. De materialen kunnen onnauwkeurigheden en typografische fouten bevatten. We garanderen niet de juistheid of volledigheid van de materialen.
  15.6. We zijn niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van je handelen of nalaten op basis van de materialen die beschikbaar zijn op het Platform. Echter, niets in deze Gebruiksvoorwaarden zal invloed hebben op je wettelijke rechten, en niets in deze Gebruiksvoorwaarden zal onze aansprakelijkheid uitsluiten voor overlijden of persoonlijk letsel ontstaan door nalatigheid, fraude of een frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken en/of iets anders dat niet kan worden uitgesloten of beperkt door ons naar Nederlands recht.

 16. Disclaimer
  16.1. Alle informatie verstrekt in onze ‘Voorwaarden en Beleid’ is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. De informatie wordt verstrekt door www.champ.nl en hoewel wij er constant naar streven om de informatie zo correct en up-to-date mogelijk te houden, verstrekken wij geen verklaringen en geven wij geen garanties, uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid van de informatie, producten, services of afbeeldingen op www.champ.nl. Jouw gebruik van de informatie, producten en/of diensten moeten gebaseerd zijn op jouw eigen inschatting. Raadpleeg een geschikte professional voor passend advies gericht op jouw situatie. Het vertrouwen dat je in onze informatie stelt, is strikt op eigen risico.
  16.2. Alle informatie is geenszins een alternatief voor medisch advies van jouw dokter of andere professionele zorgverlener. Raadpleeg jouw huisarts of zorgverlener wanneer je medisch advies nodig hebt.
  16.3. Via het Platform kun je worden doorgelinkt naar andere websites die niet onder de controle van www.champ.nl staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor deze verwezen websites en hebben derhalve geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van deze sites. Het gebruik van links impliceert niet noodzakelijkerwijs een aanbeveling of goedkeuring van de uitingen op de gelinkte websites.
  16.4. In geen geval kunnen wij aansprakelijk worden gesteld voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale en consequentiële schade of welke schade dan ook, voortkomend uit, of dat in verband wordt gebracht, met iedere vorm van informatie, producten, services of de inhoud van het Platform.

 17. Landen die bediend worden
  17.1. Het Platform is uitsluitend bedoeld voor gebruikers in Nederland en België. Hoewel toegang van buiten Nederland mogelijk is, is het Platform niet bedoeld voor een dergelijk gebruik en dergelijke gebruikers verschaffen zich op eigen risico toegang tot het Platform.

 18. Wijzigingen in onze Gebruiksvoorwaarden
  18.1. We kunnen deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen, in welk geval een up-to-date versie beschikbaar zal zijn via de website. Je dient deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig te controleren om te controleren of je instemt met eventuele wijzigingen. Je wordt geacht alle wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden te hebben aanvaard nadat je in kennis bent gesteld van de wijzigingen op het Platform als je doorgaat met toegang zoeken tot of het gebruiken van het Platform, waar je de bijgewerkte Gebruiksvoorwaarden kunt bekijken.

 19. Bevoegdheid en toepasselijk recht
  19.1. De Nederlandse rechtbanken hebben de niet-exclusieve bevoegdheid met betrekking tot elke vordering die voortvloeit uit of verband houdt met een bezoek aan het Platform. Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

 20. Neem contact met ons op
  20.1. Als je je zorgen maakt of vragen hebt over materiaal dat op het Platform verschijnt of als je vragen hebt over je gebruik van het Platform of deze Gebruiksvoorwaarden kun je e-mailen naar hello@champ.nl. Ons postadres voor correspondentie is Champ B.V., Nijverheidsweg 16-C, 3534 AM Utrecht.

Champ User Generated Content Beleid

Lees dit beleid voor User Generated Content (UGC) zorgvuldig door voordat je UGC indient bij het Platform, aangezien dit beleid en onze Gebruiksvoorwaarden van toepassing zullen zijn op je gebruik van het Platform en de UGC die je erbij indient. 

Wij raden je aan een kopie hiervan af te drukken voor toekomstig gebruik. Door het Platform te gebruiken en UGC bij het Platform in te dienen, bevestig je aan dit beleid voor User Generated Content, ons Privacy- en Cookiebeleid, onze Algemene Voorwaarden en onze Gebruiksvoorwaarden te voldoen. Als je niet akkoord gaat met deze voorwaarden en beleidsregels, dien je het Platform niet te gebruiken en geen UGC het Platform in te dienen. Woorden die beginnen met een hoofdletter maar niet gedefinieerd zijn in dit beleid voor User Generated Content hebben de betekenis die daaraan is gehecht in de Gebruiksvoorwaarden.

 1. Jouw User Generated Content
  1.1. Alle content die door jou (of namens jou) bij het Platform wordt ingediend via je Gebruikersaccount (of ander social media-account, indien van toepassing), met inbegrip van, maar niet beperkt tot, je naam, biografische informatie en alle andere namen, gebruikersnamen, pseudoniemen, tekst, gelijkenissen, tekeningen, logo's, merken, afbeeldingen, foto's, code en alle andere informatie en materiaal wordt in het kort jouw "UGC" genoemd.
  Voor het Platform in diverse hoedanigheden kan een verschijningsvorm van UGC zijn, zonder hierin compleet te zijn:
  - Een geplaatste review na het bezoek van de locatie
  - Door een Partner aangepaste informatie op het profiel
  - Aangemaakte challenges en events
  - Teams - namen & afbeeldingen
  1.2. Je stemt ermee in om UGC in overeenstemming met de volgende regels in te dienen bij het Platform (in het bijzonder de Wettelijke Normen en de Gedragsregels, zoals deze termen hieronder zijn gedefinieerd). Wees voorzichtig en gebruik gezond verstand bij het indienen van UGC bij het Platform.
  1.3. Publicatie van jouw UGC zal naar ons eigen goeddunken plaatsvinden en we hebben het recht om voorafgaand aan publicatie of na publicatie zaken toe te voegen aan, of te verwijderen uit, jouw UGC of publicatie te weigeren.
  1.4. Bedenk dat alle UGC die je indient bij het Platform als niet-vertrouwelijk wordt beschouwd en hier geen rechten op worden voorbehouden.

 2. Rechten, toestemmingen en verklaringen van afstand
  2.1. Je verleent hierbij aan Champ B.V. (h.o.d.n. Champ) en al onze groepsmaatschappijen en gelieerde ondernemingen een niet-exclusieve, eeuwigdurende, onherroepelijke, overdraagbare royalty-vrije licentie (met inbegrip van volledige rechten op sub-licentiëring) om jouw UGC te gebruiken, te reproduceren en te publiceren (inclusief, zonder beperking, het recht jouw UGC aan te passen, te veranderen of te wijzigen) in alle media of formats (nu bekend of uitgevonden in de toekomst) overal ter wereld zonder beperking.
  2.2. Je garandeert en verklaart aan ons dat alle UGC die je indient je eigen werk is of dat je alle benodigde rechten en machtigingen van de betreffende eigenaar van het werk hebt verkregen en dat je alle relevante rechten op je UGC hebt om je in staat te stellen de rechten en toestemmingen in dit artikel 2 te verlenen.
  2.3. Waar jouw UGC afbeeldingen van mensen of namen omvat of individuen identificeren, garandeer en verklaar je aan ons als volgt:
  - dat alle opgevoerde of geïdentificeerde personen ouder zijn dan 18 jaar en uitdrukkelijk hebben toegestemd dat ze voorkomen in de UGC en met het indienen van jouw UGC bij het Platform; en
  - waar opgevoerde of geïdentificeerde personen onder de 18 jaar zijn, je ofwel:
  - de ouder of wettelijke voogd van deze opgevoerde of geïdentificeerde personen bent; of
  - de uitdrukkelijke toestemming van een ouder of voogd van een dergelijke opgevoerde of geïdentificeerde persoon hebt verkregen voor hun verschijning in de UGC en voor het indienen van de UGC door jou bij het Platform.
  2.4. Je doet hierbij voor zover wettelijk toegestaan onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van, en komt overeen niet tot uitoefening over te gaan van (of dit te bewerkstelligen bij een andere derde partij waar van toepassing), alle morele rechten en andere soortgelijke rechten en alle rechten van publiciteit en privacy in elk land ter wereld in verband met je UGC.

 3. Contentnormen – wettelijke normen 
  3.1. Je garandeert en verklaart aan ons dat jouw UGC (met inbegrip van het gebruik, de publicatie en/of exploitatie ervan door ons) niet/geen:
  - inbreuk maakt op de auteursrechten of databankrechten, handelsmerken, rechten op privacy, publiciteit of andere intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van een andere persoon of entiteit; en/of
  - materiaal bevat dat lasterlijk is voor enig persoon; en/of
  - misleidende of bedrieglijke verklaringen of weglatingen of onjuiste voorstellingen van zaken bevat met betrekking tot je identiteit (bijvoorbeeld door je uit te geven voor een andere persoon) of je banden met een persoon of entiteit; en/of
  - in strijd is met enige wettelijke of fiduciaire plicht verschuldigd aan een derde, zoals een contractuele verplichting of een geheimhoudingsplicht; en/of
  - discriminatie op basis van ras, geslacht, religie, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd voorstaat, bevordert of ondersteunt; en/of
  - schadelijke code, zoals virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere potentieel schadelijke programma's, codes of materialen bevat; en/of
  - enige andere toepasselijke wet, statuut, verordening, regel of voorschrift schendt, (samen of individueel de "Wettelijke Normen").
  3.2. Indien je UGC materiaal bevat dat geen eigendom van je is of niet aan je in licentie is gegeven en/of onderworpen is aan rechten van derden, is het je verantwoordelijkheid om voorafgaand aan het indienen van je UGC alle overdrachten, toestemmingen en/of licenties te verkrijgen die nodig zijn om ons toe te staan zonder aanvullende vergoeding je UGC te gebruiken en te exploiteren. Zie artikel 2 hierboven voor meer informatie.

 4. Contentnormen – Gedragsregels
  4.1. Je garandeert en verklaart tegenover ons dat jouw UGC:
  - juist is, waar feiten worden vermeld; en/of
  - waarachtig is waar meningen worden gegeven (bijvoorbeeld bij beoordelingen van producten of diensten).
  4.2. Je garandeert en verklaart voorts tegenover ons dat jouw UGC (met inbegrip van het gebruik of de publicatie en/of exploitatie ervan door ons) geen materiaal zal bevatten dat:
  - obsceen, haatdragend, opruiend, beledigend is of op enige andere wijze niet voldoet aan algemeen aanvaarde normen van smaak en fatsoen in Nederland; en/of
  - naar alle waarschijnlijkheid een persoon zal intimideren, overstuur zal maken, in verlegenheid zal brengen of laten schrikken (met inbegrip van, uitsluitend bij wijze van voorbeeld, het zogenaamde "trolling" of cyberpesten); en/of
  - bedreigend of beledigend is of inbreuk maakt op andermans privacy, of ergernis, ongemak of angst veroorzaakt; en/of
  - seksueel expliciet is; en/of
  - geweld bepleit, promoot, ondersteunt of toont; en/of
  - illegale activiteiten of onrechtmatig handelen of nalaten bepleit, promoot, ondersteunt; en/of
  - kan worden beschouwd als ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal, junk mail of spam (inclusief zonder beperking kettingbrieven, piramidespelen of andere vormen van werving of advertenties, commercieel of anderszins); en/of
  - de indruk wekt dat zij uitgaat van Champ of door ons wordt onderschreven of met ons is verbonden, indien dit niet het geval is, (samen of afzonderlijk de "Gedragsregels").

 5. Gevolgen van schendingen
  5.1. We beoordelen naar eigen inzicht of je al dan niet hebt voldoen aan dit beleid voor UGC wanneer je UGC indient bij het Platform. Als je niet hebt voldaan, behouden we ons het recht voor om naar eigen goeddunken jouw gebruik van de website te schorsen, zonder kennisgeving aan jou, en/of je UGC (geheel of gedeeltelijk) of enig deel ervan te bewerken of te verwijderen van het Platform op een tijdelijke of permanente basis.
  5.2. Onverlet artikel 5.1 hierboven, indien jij of je UGC niet voldoet aan dit UGC beleid, en we als gevolg daarvan verlies of schade lijden, zal jij aansprakelijk zijn tegenover ons. Je komt hierbij overeen om ons schadeloos te stellen voor een dergelijk(e) verlies of schade. Dit betekent dat je verantwoordelijk zult zijn voor enig verlies of schade die we lijden als gevolg van jouw verzuim om te voldoen aan dit beleid voor UGC, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, onze Wettelijke Normen en/of Gedragsregels.
  5.3. We behouden ons ook het recht voor:
  - Om elk UGC dat ons zorgen baart te melden aan de betreffende instanties; en
  - Om je identiteit bekend te maken aan elke derde partij (of haar professionele adviseur) die beweert dat enig deel van je UGC een schending vormt van hun intellectuele eigendomsrechten, of van hun recht op privacy.

 6. Wijzigingen in dit beleid voor UGC
  6.1. We kunnen dit beleid voor UGC van tijd tot tijd wijzigen, in welk geval een up-to-date versie beschikbaar zal zijn via de website. Je dient dit UGC beleid regelmatig te controleren om je ervan te verzekeren dat je instemt met eventuele wijzigingen. Je wordt geacht alle wijzigingen in dit beleid voor UGC te hebben aanvaard nadat je in kennis bent gesteld van de wijzigingen op het Platform en/of als je doorgaat met toegang zoeken tot, of het gebruiken van het Platform, waar je het bijgewerkte beleid voor UCG kunt bekijken.

Overzicht van onze cookies